Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Hiệu trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Hoàng Tuấn Anh
Thạc sĩ Hoàng Tuấn Anh

Email liên lạc: hoanganh1971@gmail.com