Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87