Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết
Thứ ba, 20/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 309

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thực hiện Công văn số 810/GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II bậc PTTH năm học 2017-2018; Thực hiện Văn bản số 182/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018; Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic xây dựng kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2017-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87