Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87